20 травня 2022
Вебінар

Українська МРІЯ – шляхи оновлення держави після війни. Ukrainian dream - ways to rebuild the state after the war

За сприяння
lmr
Львівської міської ради
lmr
Львівської обласної адміністраціїЗ міркувань безпеки цього року Форум буде проведений у вигляді вебінару, безпосередню участь в заході зможуть взяти лише спікери та партнери форуму.

Форум відбуватиметься у форматі засідання усіх учасників та виступів доповідачів в порядку передбаченому програмою Форуму. Форум є аполітичним некомерційним проектом та спрямований на розвиток бізнес-середовища України, обговорення питань мікро- та макроекономіки, монетарної політики та економічної ситуації в Україні загалом в умовах значних історичних викликів.

For security reasons, this year’s Forum will be held in the form of a webinar, only speakers and partners of the Forum will be able to take part in the event.

The Forum will be held in the format of a meeting of all participants and speeches of speakers in the manner prescribed by the program of the Forum. The forum is an apolitical non-profit project aimed at developing the business environment of Ukraine, discussion of issues of micro- and macroeconomics, monetary policy and economic situation in Ukraine in general in the context of significant historical challenges.


Про форум/About Forum

Завдання

Завдання/Task

Обговорення питань мікро- та макроекономіки, монетарної політики та економічної ситуації в Україні загалом в умовах значних історичних викликів.

Висвітлення перспектив реформування економічної 
і соціальної сфер, а також можливостей ведення підприємницької діяльності в Україні за стандартами Європейського Союзу та світовими стандартами у період Четвертої промислової революції.

Розгляд експертних досліджень щодо використання людського капіталу в період значної еміграції та сильної демотивації старіючого населення України.

Інформування про ситуацію у фінансовому та банківському секторах України, етапи реформування та зміни цього сектора в умовах цифрової ери.

Вивчення прикладів успішних проектів, що реалізовані 
в Україні як міжнародними, так і місцевими компаніями —лідерами відповідних ринків. Обмін досвідом власників цих компаній та практичні рекомендації щодо уникнення ризиків та помилок на шляху його реалізації.

 

Discussion of issues of micro- and macroeconomics, monetary policy, and economic situation in Ukraine in the context of significant historical challenges.

Coverage of prospects for reforming the economic and social spheres, as well as opportunities for doing business in Ukraine according to the EU and world standards during the 4th Industrial Revolution.

Consideration of expert research on the use of human capital in a period of significant emigration and strong demotivation of the aging population in Ukraine.

Informing about the situation in the financial and banking sectors of Ukraine, stages of reform, and changes in this sector in the digital era.

Study of examples of successful projects implemented in Ukraine by both international and local companies – leaders in relevant markets.

Exchange of experience between the owners of these companies and practical recommendations for avoiding risks and mistakes in its implementation.

Мета

Мета/Mission

Війна є важким випробуванням спроможності народу України зберегти НЕЗАЛЕЖНІСТЬ своєї держави. Крім жахливих людських втрат, руйнувань мільйонів людських доль дуже сильного удару зазнала економіка України. Можливості відновлення функціонування критично важливого сектору суспільного життя – саме ця тема буде обговорена учасниками цьогорічного Форуму.

Після перемоги повинен бути значно змінений порядок ведення підприємницької діяльності в Україні, здійснена адаптація до стандартів Європейського Союзу. Також планується розглянути експертні дослідження щодо використання людського капіталу в період значної еміграції, ситуацію у фінансовому та банківському секторах України. Як завжди в рамках 4-ї панелі Форуму розглянуться приклади успішних проектів, що реалізовані в Україні місцевими компаніями — лідерами відповідних ринків, обмін досвідом власників цих компаній та практичні рекомендації щодо уникнення ризиків та помилок.

The war is a severe test of the ability of the people of Ukraine to maintain the INDEPENDENCE of their state. In addition to the terrible human losses and the destruction of millions of human lives, the Ukrainian economy has been hit very hard. Possibilities of restoring the functioning of a critical sector of public life – this is the topic that will be discussed by the participants of this year’s Forum.

After the victory, the order of doing business in Ukraine should be significantly changed, the adaptation to the standards of the European Union should be made. It is also planned to consider expert studies on the use of human capital during periods of significant emigration, the situation in the financial and banking sectors of Ukraine. As always, the 4th panel of the Forum will consider examples of successful projects implemented in Ukraine by local companies – leaders in relevant markets, exchange of experiences of owners of these companies and practical recommendations to avoid risks and mistakes.

 

Аудиторія форуму

Аудиторія форуму/Audience

До участі у Форумі запрошуємо представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, провідних банківських установ та інституцій; успішних підприємців, які зацікавлені в економічному розвитку України.

Також будемо раді бачити представників міжнародних економічних організацій та установ, зарубіжних фінансових та інвестиційних компаній, що зацікавлені 
у реалізації бізнес-проектів на території України.

The audience of the Forum: we invite representatives of executive bodies and local governments, leading banking institutions to participate in the Forum; successful entrepreneurs who are interested in the economic development of Ukraine.

Also we will be glad to see representatives of international economic organizations and institutions, foreign financial and investment companies interested in doing business in Ukraine.


Розмови з спікерами Ділового ФорумуSpring Business Forum 2022 (Part 4)
Spring Business Forum 2022 (Part 3)
Spring Business Forum 2022 (Part 2)
Spring Business Forum 2022 (Part 1)
Кредо банк
Інтерв’ю з Зеновієм Козицьким власником Еко Оптіма
Розмова з Максимом Козицьким Головою ЛОДА
Діловий форум 2020
Наші партнери

http://hdpartners.com.ua/
https://city-adm.lviv.ua/
https://loda.gov.ua/
https://kredobank.com.ua/
https://nexia.dk.ua/
#
https://uniqa.ua/ua/
https://meest.com/
#
#
#
#
http://www.unionba.com.ua/
#
https://24tv.ua/
https://brok.032.ua/
https://1zahid.com/
#
https://astoriahotel.ua/
http://tvoemisto.tv/
https://issuu.com/accentsplus
http://www.lvivtoday.com.ua/
https://zaxid.net/
https://voxukraine.org/
#

Попередня програма:20 травня 2022/May 20, 2022

ПРОГРАМА ДІЛОВОГО ФОРУМУ

Українська МРІЯ – шляхи оновлення держави після війни

20  травня 2022 року.

Час
9.30 – 10.00 Реєстрація учасників
10.00 – 10.05 Вітальне слово організатора Форуму Володимира Глащенкова
10.05 – 10.10 Вітальне слово голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького
10.10 – 10.15 Вітальне слово міського голови Львова Андрія Садового
10.15 – 10.25 Вітальне слово Матті Маасікас, Посол ЄС в Україні, Голова Представництва ЄС в Україні
10.25 – 10.30 Вітальне слово ректора Українського католицького університету Богдана Праха
10.30 – 12.15 Міжнародна підтримка України під час війни.

Матті Маасікас, Посол ЄС в Україні, Голова Представництва ЄС в Україні

Бартош Ціхоцький, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польща в Україні (zoom)

Михайло Бродський, Посол Держави Ізраїль в Україні (zoom)

Манал Фуані, в.о. Постійної представниці ПРООН в Україні

Меган Боулдін, радниця з зовнішньоекономічних питань посольства США в Україні (zoom)

Максим Козицький, голова Львівської військової адміністрації

Андрій Садовий, міський голова Львова

Модерує:  Тарас Яценко, керівник медіахабу «Твоє місто»

12.15 – 12.45 Перерва
12.45 – 14.10 Погляд міжнародних інституцій на можливий розвиток економіки України.

Ірина Кравченко, заступниця Голови ЄБРР в Україні (zoom)

Олена Волошина,  Міжнародна Фінансова Корпорація (zoom)

Наталя Петрова,  USAID

Юлія Мінчева, лідерка проєктів “Вокс Україна”

Презентація тут

Ростислав Кісіль, власник Meest group

Презентація тут

Модерує:  Юрій Пивоваров, КМЕФ

14.10 – 14.50 Перерва
 14.50 – 16.30 Фінансовий та інвестиційний сектор економіки – ключові тенденції.

Вадим Денисенко, директор Українського Інституту Майбутнього

Катерина Рожкова, перший заступник Голови Національного банку України

Володимир Лавренчук, директор Neqsol holding

Антон Кіркач, член правління АТ «КРЕДОБАНК»

Презентація тут

Марина Бартошек, генеральний директор інвестиційної компанії ФРІДОМ ФІНАНС

Презентація тут

Модерує: Володимир Глащенков

16.30 – 17.45 Лідерство для економічного зростання краіни

Василь Хмельницький, засновник холдингу UFuture

Презентація тут

Тарас Кицмей, власник  компаній «Софтсерв»

Андрій Рождественський, виконавчий директор Центру лідерства УКУ

Презентація тут

Модерує: Роман Білик, керуючий партнер «Nexia  DK»

17.45 Завершення Форуму

 

 Business Forum PROGRAM

Ukrainian dream – ways to rebuild the state after the war

 

May 20th, 2022

Time
9.30 – 10.00 Registration of participants
10.00 – 10.05 Introductory word of forum organizer Volodymyr Glaschenkov
10.05 – 10.10 Introductory word of the Head of Lviv Regional Military Administration Maksym Kozytskyi
10.10 – 10.15 Introductory word of the Mayor of Lviv Andriy Sadovyi
10.15 – 10.25 Introductory word of Matti Maasikas, EU Ambassador to Ukraine, Head of the EU Delegation to Ukraine
10.25 – 10.30 Introductory word of Bohdan Prakh,  Rector of the Ukrainian Catholic University
10.30 – 12.15 International support for Ukraine during the war.

Matti Maasikas, EU Ambassador to Ukraine, Head of the EU Delegation to Ukraine

Bartosz Cichocki, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland to Ukraine  (zoom)

Mykhailo Brodskyi, Ambassador of the State of Israel to Ukraine (zoom)

Manal Fouani, UNDP Resident Representative to Ukraine a.i.

Megan Bouldin, Counselor for Foreign Economic Affairs of the US Embassy in Ukraine (zoom)

Maksym Kozytskyi, Head of Lviv Regional Military Administration

Andriy Sadovyi, Mayor of Lviv

Moderator: Taras Yatsenko, head of “Tvoe Misto Media-Hub”

12.00 – 12.45 Break
12.45 – 14.10 The view of international institutions on the possible development of Ukraine’s economy.

Iryna Kravchenko, Deputy Head of the EBRD in Ukraine (zoom)

Olena Voloshyna, International Financial Corporation (zoom)

Natalia Petrova, USAID Representative

Julia Mincheva, leader of Vox Ukraine projects

Rostyslav Kisil, owner of Meest Group

Moderator: Yuriy Pyvovarov, KIEF

14.10 – 14.50 Break
14.50 – 16.30 Financial and investment sectors of economics: key trends

Vadym Denysenko, head of Ukrainian Institute of Future

Kateryna Rozhkova, First Deputy Governor of the National Bank of  Ukraine

Volodymyr Lavrenchuk, NEQSOL HOLDING

Anton Kirkach, member of the board of JSC Kredobank

Maryna Bartoshek, general director of FREEDOM FINANCE

Moderator: Volodymyr Glaschenkov

16.30 – 17.45 Leadership for economic growth of the country

Vasyl Khmelnytskyi, founder of UFuture holding

Taras Kytsmei, owner of SoftServe companies

Andriy Rozhdestvenskyi, executive director of the UCU Leadership Center

Moderator: Roman Bilyk, managing partner of Nexia DK

17.45 Completing of the forum


Spring Business Forum 2022 (Part 1)

За додатковою інформацією звертайтеся до організаторів заходу

E-mail:
hdpartners@hdpartners.com.ua

Телефон:
+38 050 317-42-05